Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Działania IGHP

Co dalej ze stawkami za użytkowanie praw autorskich i pokrewnych

 

W dniu 12 grudnia 2012 roku do Komisji Prawa Autorskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Własności Intelektualnej i Mediów został złożony wniosek o zatwierdzenie „Tabeli stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych” następujących organizacji zbiorowego zarządu / OZZ / prawami autorskimi i pokrewnymi:

 

  1. Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno- Muzycznych SAWP,
  2. Związek Artystów Scen Polskich,
  3. Stowarzyszenie Autorów ZAIKS,
  4. Stowarzyszenie Twórców Ludowych,
  5. Związek Producentów Audio-Video ZPAV,
  6. Stowarzyszenie Filmowców Polskich,
  7. Związek Artystów Wykonawców STOART,
  8. Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewizyjnych SAFT,
  9.  Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Polska Książka.

 

Do wniosku załączona została tabela dotycząca poszczególnych rodzajów działalności, w tym prowadzonej przez hotele, w której odtwarzane są utwory m.in. audiowizualne, słowne, muzyczne za pomocą wszelkich urządzeń służących do odtwarzania dźwięku i obrazu.

 

Przedmiotowy wniosek został doręczony w dniu 10 maja 2013 roku uczestnikowi postępowania - Izbie Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego reprezentującej sektor hotelarski. Komisja Prawa Autorskiego wyznaczyła uczestnikowi 7-dniowy termin na powołanie twierdzeń, zarzutów i dowodów.

 

W ocenie IGHP, zakreślony termin był  zbyt krótki, nie znajduje odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach, wobec czego IGHP, wniosła o wyznaczenie dłuższego terminu do przedłożenia dowodów.

 

Jednocześnie w odpowiedzi na wniosek, IGHP wniosła odpowiedź, w której domagała się odmowy zatwierdzenia tabeli w tej części w jakiej odnosi się do Hoteliw zakresie stawek wynagrodzeń za odtwarzanie z nośników dźwięku i za pomocą urządzeń służących do odbioru programów radiowych oraz za pomocą innych urządzeń i technik.

 

W obecnym postępowaniu Wnioskodawcy ( dalej także: OZZ ) przedstawili wspólną tabelę stawek wynagrodzeń…, wskazując, iż jest ona wynikiem starań w przedmiocie ujednolicenia systemu ustalania wynagrodzeń na polu eksploatacji odtwarzanie.

 

Wskazali również, że podstawowymi kryteriami jest funkcja muzyki rozumiana jako ocena celu w jakim w danej działalności korzysta się z utworów. Drugim kryterium jest rodzaj obiektu ( handlowe, gastronomiczne, usługowe) a także jego lokalizacja, kategoria, powierzchnia itp.

 

Wniosek zawiera również krótką wzmiankę, iż wyliczone stawki są „wynikiem badań rynku, analizy sytuacji ekonomicznej poszczególnych podmiotów, oceny zakresu korzystania z utworów i praw pokrewnych” a. także „oparte są o stawki umowne wynegocjowane w umowach zawieranych z podmiotami korzystającymi.

 

W odpowiedzi na złożony przez OZZ wniosek i w wykonaniu zobowiązania Komisji Prawa Autorskiego do przedstawienia swojego stanowiska, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego złożyła pismo z wnioskiem o odmowę zatwierdzenia tabeli stawek wynagrodzeń… w całości przedstawiając argumentację podważającą zasadność ustalonych stawek.

 

Stanowiska i opinie dotyczące przedmiotu postępowania Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego wypracowywała wspólnie z hotelarzami z Małopolskiej Izby  Hotelarskiej Gremium, z Fundacji Polish Prestige Hotels, z różnych grup hotelowych działających na polskim rynku. Pełnomocnikami prawnymi IGHP są radcy prawni  Pani Sylwia Wiewiórka – Zyga oraz Pan Paweł Jaworski.

 

Przede wszystkim w piśmie wskazano, iż Wnioskodawcy mimo iż wskazali konkretne kryteria ustalenia stawek , nie przedstawili żadnego materiału dowodowego na w/w „analizy i badania rynku”. W ocenie Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego , brak udowodnienia przez Wnioskodawców okoliczności, na które powołują się we wniosku, jest samoistną przesłanką dyskwalifikującą wniosek o zatwierdzenie tabeli. Wynika to z odpowiedniego stosowania do postępowania w przedmiocie zatwierdzenia tabeli ……  reguł postępowania cywilnego ( tryb nieprocesowy).

 

Ponadto, IGHP przedstawiła rozszerzoną analizę wpływu odtwarzania utworów na wysokość przychodów z działalności hotelarskiej argumentując, iż wpływ ten jest wątpliwy i jeśli można w ogóle mówić o jakichkolwiek przychodach osiąganych właśnie z korzystania z utworów ( praw pokrewnych) to jest on znikomy.

 

W odpowiedzi na wniosek, IGHP zakwestionowała również prawidłowość zastosowania kryteriów, o których mowa w art. 110 Ustawy podkreślając, że nie tylko kategoria hotelu, ale przede wszystkim takie czynniki jak obłożenie, ceny konkretnych usług, sezonowość usług, lokalizacja, powierzchnia obiektów itp. powinny mieć wpływ na wysokość stawki.

 

IGHP ustosunkowała się również do argumentu Wnioskodawców, w przedmiocie oparcia proponowanych stawek o funkcjonujące w zawartych już umowach wskazując, iż wynegocjowane w umowach stawki ( nawet jeśli zsumować stawki wszystkich wnioskodawców) są dużo niższe od proponowanych we wniosku. IGHP podkreśliła również trudność w negocjacjach przy zawieraniu umów z OZZ przez konkretnych przedsiębiorców, przejawiającą się w narzucaniu stawek i warunków umów przez OZZ.

 

Na naszych stronach można zapoznać się z propozycją wspólnej tabeli stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych.

 

/ ighp /

komentarze
Komentarze użytkowników(1)
Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by:
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
wszelkie prawa zastrzeżone