Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Działania IGHP

Czy Komisja Prawa Autorskiego weźmie pod uwagę racje hotelarzy

 

W dniu 3 lipca 2013 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Prawa Autorskiego w sprawie zatwierdzenia wspólnej tabeli stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych. W trakcie posiedzenia zostały zaprezentowane ostatnie stanowiska i wnioski wnioskodawców /OZZ/  i uczestników postępowania.

 

Komisja Prawa Autorskiego zamknęła posiedzenie i wydała następujące postanowienie:

1) dopuścić dowód z umów złożonych przez wnioskodawców i uczestników na okoliczność ich zawarcia, treści i stosowanych stawek;

2) dopuścić dowód ze złożonych badań na okoliczność ich przeprowadzenia i wyników;

3) oddalić pozostałe wnioski dowodowe;

4) oddalić wniosek IGHP dotyczący umów zawartych przez Orbis Grupę Hotelową;

5) zamknąć rozprawę, informując, iż orzeczenie ogłoszone zostanie w dniu 10.07.2013 r., godz. 15,

 

W/w postanowieniem KPA oddaliła wszystkie wnioski dowodowe wnioskodawców, w tym Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego dotyczące przesłuchania świadków – Prezesów i Dyrektorów Hoteli.

 

Z punktu widzenia procesowego, organ prowadzący postępowanie oddala wnioski dowodowe w sytuacji, gdy uzna, iz strona, która wnioskuje o ich przeprowadzenie, wykazała juz swoje stanowisko przy pomocy innych dowodów. W przełożeniu na niniejsze postępowanie, można by wnioskować, iz KPA oddalając wnioski dowodowe IGHP, uznała, iż IGHP w wystarczającym stopniu udowodniła swoje stanowisko, co powinno doprowadzić do odmowy zatwierdzenia stawek w zakresie dotyczącym hoteli. W przeciwnym razie, gdyby KPA chciała zatwierdzić stawki odnoszące się do hoteli, brak jest podstaw do oddalenia wniosków dowodowych i Komisja powinna przeprowadzić dowody wnioskowane przez IGHP.

 

Pełnomocnik IGHP złożyła pismo otrzymane od Grupy Hotelowej Orbis dotyczące zobowiązania przez Komisję Orbisu w trybie 248 par 1 k.p.c. do złożenia przykładowych umów, jednakże Komisja oddaliła ten wniosek.

 

Komisja dopuściła natomiast dowody z  umów złożonych przez wnioskodawców i uczestników na okoliczność ich zawarcia, treści i stosowanych stawek (pkt 1 postanowienia). IGHP złożyła otrzymane od swoich członków przykładowe umowy dotyczące odtwarzania zarówno w pokojach hotelowych, jak i częściach wspólnych.

 

Wnioskodawcy / OZZ / złożyli również szereg umów, które zawierały zdecydowanie wyższe stawki, niż wskazane w umowach, którymi dysponowali pełnomocnicy IGHP.

 

Biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg postępowania, wypowiedzi arbitrów Komisji Prawa Autorskiego , kwestia aktualnie obowiązujących umów, wysokość obecnych stawek, będzie podstawą dla ewentualnego ustalania wysokości stawek wynagrodzenia.

 

/ ighp /   

komentarze
Komentarze użytkowników()
Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by:
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
wszelkie prawa zastrzeżone