Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Działania IGHP

Efekty działań Konsorcjum IGHP

Efekty działań Konsorcjum IGHP w sprawie  unieważnienia Tabeli stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych.

 

1. W dniu otwarcia Targów World Hotel w Warszawie w listopadzie 2013 roku Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego zorganizowała „Śniadanie Biznesowe” z udziałem kilkudziesięciu właścicieli, prezesów i dyrektorów hoteli, władz turystycznego samorządu gospodarczego oraz przedstawicieli administracji państwowej.

Uczestnicy spotkania poparli jednogłośnie  ideę  powołania Konsorcjum IGHP w celu wsparcia działań Izby zmierzających do przeciwstawienie się stowarzyszeniom zarządzającym prawami autorskimi oraz skierowania na drogę sądową sprawy o unieważnienie zatwierdzonej 10 lipca 2013 roku tabeli wynagrodzeń. Jednocześnie uczestnicy spotkania uznali za niezbędne skierowanie przez IGHP do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pisma informującego o stanowisku hotelarzy dotyczącym zatwierdzonej Tabeli stawek wynagrodzeń.

 

2. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego skierowała  pismo do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego wyrażające negatywną ocenę zatwierdzonej Tabeli stawek wynagrodzeń i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych / więcej na stronie www.ighp.pl /.

 

3. W październiku, listopadzie i grudniu ukazały się liczne  wywiady i artykuły w prasie codziennej, branżowej, tygodnikach opiniotwórczych przedstawiające stanowisko przedstawicieli Izby, prawników i członków Konsorcjum IGHP, uzasadniające przyczyny żądania  unieważnienia zatwierdzonej Tabeli stawek wynagrodzeń przez środowisko hotelarzy i restauratorów.

 

4. Wiceprezes IGHP Andrzej Saja wraz z pełnomocnikiem IGHP mecenas Sylwią Wiewiórką -, Zygą zaprezentowali na posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu krytyczne stanowisko IGHP dotyczące systemu funkcjonowania Komisji Praw Autorskich oraz ustawy o prawach autorskich.

 

5. W listopadzie za środki pozyskane w ramach Konsorcjum IGHP  zlecono firmie  GfK Polonia  przygotowanie raportu badawczego „ Zachowania i preferencje gości hotelowych”, gdzie  podstawowym celem badania był pomiar wpływu korzystania z mediów przez gości hotelowych na przychody hoteli. Szczegółowym celem badania było ustalenie zakresu i charakteru korzystania z mediów przez gości hotelowych oraz na ile  dostęp do mediów wpływa na preferencje gości w zakresie wyboru hotelu. Ustalenia raportu  dostarczyły zespołowi prawnemu IGHP bardzo ważnych argumentów wykorzystanych przy przygotowaniu wniosku IGHP o unieważnienie zatwierdzonych nowych stawek wynagrodzeń, złożonego do Sądu Okręgowego w Poznaniu. /Z argumentami i treścią obydwu dokumentów  członkowie Konsorcjum IGHP , do momentu wyznaczenia przez Sąd Okręgowy w Poznaniu terminu pierwszej rozprawy, mogą zapoznać się na miejscu w Biurze Izby./

 

6. Do  Biura Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego w dniu 10 grudnia 2013 roku dostarczono:

- Orzeczenie Komisji Prawa Autorskiego z dnia 10 lipca 2013r. oraz Uzasadnienie w sprawie Tabeli stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych

oraz

- Zarządzenie Przewodniczącego Zespołu Orzekającego Komisji Prawa Autorskiego Pana Rafała M. Skarbińskiego zmieniające zarządzenie Przewodniczącego Zespołu Orzekającego Komisji Prawa Autorskiego z dnia 14.10.2013r.  w ten sposób, że:

a. odpis orzeczenia KPA z dnia 10.07.2013 roku wraz z uzasadnieniem doręczyć uczestnikom postępowania,

b. poinformować uczestników postępowania, że zgodnie z art. 11014    ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych uczestnik niezadowolony z orzeczenia Komisji może złożyć, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu orzeczenia z uzasadnieniem, wniosek o zatwierdzenie albo odmowę zatwierdzenia tabeli wynagrodzeń, w całości albo w części, przez sąd.

7. Wniosek Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego o unieważnienie zatwierdzonej 10.07.2013r. przez Zespół Orzekający KPA Tabeli stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych zaproponowanej przez osiem OZZ został  złożony do Sądu Okręgowego  w Poznaniu w dniu 24.12.2013 r.

- Zespół prawników IGHP we wniosku uwzględnił między innymi uwagi hotelarzy wspierających działania IGHP w ramach Konsorcjum IGHP, jak i  wnioski z  raportu badawczego Zachowania i preferencje gości hotelowych przygotowanego przez GfK Polonia na zlecenie IGHP, w ramach Konsorcjum IGHP, a także  dane na temat wysokości opłat w innych krajach Unii Europejskiej.

/Ze szczegółami zawartymi we wniosku do Sądu członkowie Konsorcjum mogą zapoznać się w Biurze Izby/.

 

Nowe rażąco wysokie stawki obowiązywałyby już od sześciu miesięcy hotele, pensjonaty i inne obiekty noclegowe, gdyby nie  działania podjęte przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego w porozumieniu z MIH Gremium, Fundacją Polish Prestige Hotels & Resorts oraz hotelarzami wspierającymi działania Izby w ramach powołanego Konsorcjum IGHP. Mogą one uprawomocnić się dopiero po rozstrzygnięciu postępowania o unieważnienie nowych stawek przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, na wniosek naszej Izby. Oznacza to, że już dzisiaj efektem tych starań jest ponad półroczne odroczenie obowiązku opłat wg nowych, rażąco wysokich stawek. IGHP zamierza wykorzystać wszystkie możliwości prawne,  aby ten proces zakończyć unieważnieniem nowych stawek wynagrodzeń.

 

Na podstawie analiz wykonanych przez Izbę wynika, że hotele w Polsce płaciłyby za odtwarzanie muzyki i filmów minimum trzy razy więcej niż dotychczas, według stawek ok. 2,5 razy wyższych niż płacą hotele w Niemczech, mimo że tam cena jednej doby w hotelu o podobnym standardzie jest o ponad 40% wyższa niż w Polsce, 7,5 razy wyższych od tych, jakie są płacone we Francji i blisko 10-krotnie wyższych od stosowanych na Węgrzech, gdzie cena jednej doby w hotelu jest praktycznie identyczna jak w naszym kraju.

Nie jesteśmy przeciwni opłatom za odtwarzanie utworów muzycznych czy filmów, natomiast zbulwersowała nas arbitralna forma ich wprowadzenia, bez procedur negocjacyjnychczego efektem jest ich rażąco wysoki poziom – mówi nowy  Prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego Ireneusz Węgłowski.

Powołując Konsorcjum IGHP , do którego oprócz członków IGHP, przystąpiła Fundacja Polish Prestige Hotels &Resorts , Małopolska Izba Hotelarska „Gremium” i zrzeszone w nich hotele oraz hotele indywidualne, dzięki środkom finansowym pozyskanym od tych członków Konsorcjum, Izba mogła zaangażować firmę GfK Polonia do przygotowania Raportu badawczego, który ma tak ważne znaczenie dla sprawy, o którą walczymy. Złożony przez Izbę wniosek o unieważnienie tabeli to dopiero ukoronowanie pierwszego, długiego  etapu pracy podmiotówskupionych w Konsorcjum IGHPorazzespołu prawników zaangażowanych w walkę o interesy hotelarzy w naszym kraju.

 

Chcemy bardzo podziękować tym wszystkim hotelarzom, którzy dostrzegając sens wspólnego działania zaangażowali się i wsparli Konsorcjum IGHP, gdyż to właśnie dzięki pozyskanym środkom finansowym i wsparciu merytorycznemu możliwe jest podejmowanie zdecydowanych działań w obronie interesów hotelarzy w naszym kraju, na razie uwieńczone złożeniem wniosku do Sądu o unieważnienie rażąco niesprawiedliwej tabeli stawek wynagrodzeń – mówi Andrzej Saja, Wiceprezes IGHP. Zachęcamy wszystkich  hotelarzy do przystąpienia do Konsorcjum IGHP, gdyż dla osiągnięcia końcowego sukcesu czeka nas jeszcze wiele wysiłku i wydatków. Ale to na pewno się opłaci. Żeby nasze działania były jeszcze skuteczniejsze musimy się łączyć i walczyć razem   – dodaje Saja.

O  dalszych  działaniach podejmowanych przez Konsorcjum IGHP  będziemy informowali Państwa na bieżąco w kolejnych e – mailach.

Z  wyrazami szacunku.

Krzysztof Wojtkiewicz

Sekretarz Generalny IGHP

komentarze
Komentarze użytkowników()
Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by:
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
wszelkie prawa zastrzeżone